Mis on puue?

Eesti Vabariigi puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes: puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle.
Tööturu mõttes: isik, kellel on puue või pikaajaline haigus, mis kestab vähemalt 12 kuud ning takistab töölesaamist või töötamist.

Puude mõiste rahvusvahelise vaeguste ja tervise klassifikatsiooni kontekstis :
puuded on probleemid organismi funktsiooni või struktuuriga, nagu näiteks 
oluline kõrvalekalle või puudumine;

* organismi funktsioonid on elundsüsteemide füsioloogilised talitlused
   (kaasa arvatud psüühilised funktsioonid);
* organismi struktuurid on keha anatoomilised osad, nagu elundid, jäsemed 
   või nende osad;
* tegutsemine on ülesande täitmine või tegevuse sooritamine indiviidi poolt;
* osalus on indiviidi kaasatus elulisse situatsiooni;
* tegutsemispiirangud on raskused, mida indiviid võib tegevuste ajal kogeda;
* osaluspiirangud on probleemid, millega indiviid võib elulises situatsioonis
   kokku puutuda;
* keskkonnategurid moodustavad füüsilise, sotsiaalse ja suhtumusliku                       keskkonna, milles inimesed elavad;
* terminid "organismi funktsioonid", "organismi struktuurid", "tegutsemine" ja
   "osalus" asendavad siiani kasutatud termineid "puue", "vaegurlus" ja      "invaliidsus".

Suurbritannia puuetega inimeste võrdõiguslikkuse seadus (Disability Discrimination Act (DDA): inimesel on puue, kui ta omab füüsilist või vaimset kahjustust nii et sel on ebasoodne mõju tema võimele läbi viia normaalseid igapäevaseid tegevusi ning seejuures on see mõju märkimisväärne ning pikaajaline.

Maailma Terviseorganisatsioon: puude definitsioon hõlmab keha funktsioone ja struktuuri, individuaalseid tegevusi ja osalemist ühiskonnas. Puuet vaadeldakse kui vastastikust toimet terviseseisundi, isiklike faktorite ja keskkonna vahel.

Euroopa Komisjon: Puue on mitmetahuline mõiste, mis esindab isiku ja teda ümbritseva keskkonna vahelist suhet. Tüüpiliselt on see funktsiooni kõrvalekalle, mis tuleneb füüsilisest või vaimsest puudest. Definitsioon on keeruline, sest isik, kelle tegevusvõime teatud keskkonnas on piiratud, ei pruugi olla piiratud juhul, kui
keskkonda on kohandatud või kui isik saab tegutseda mõnes teises keskkonnas.

Kanada Inimõiguste Seadus: Puue on möödunud või eksisteeriv vaimne või füüsline vaegus, mis hõlmab kõrvalekallet ja möödunud või eksisteerivat alkoholisõltuvust.

Uus-Meremaa Inimõiguste Seadus: füüsiline puue või vaegurlus; füüsiline või psüühiline haigus; intellektuaalne või psühholoogiline puue või vaegurlus; muu psühholoogiline või füsioloogiline anatoomilise funktsiooni- või struktuurikaotus või kõrvalekalle; sõltuvus abikoerast, ratastoolist või muust abivahendist; haigustekitajate olemasolu organismis.

Lisalugemist Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehelt
 
 
Koduleht Elitec'st