Lapsehoiuteenus

Puudega lapse lapsehoiuteenus
 
Sotsiaalhoolekande seaduse muutusega aastal 2007 lisati uus sotsiaalteenus, milleks on riigi rahastatav sügava või raske puudega lapsehoiuteenus. Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
 
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (edaspidi lapsehoiuteenusele õigustatud isik) kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:
 
raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
 
lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);
 
laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
 
Täielikult riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust võib osutada alates 01.12.2008 Siimusti Lastekodu “Metsatareke” asukohaga Siimusti alevik Jõgeva vald Jõgevamaa, telefon 773 9299 (Jõgeva Maavalitsuse tegevusluba nr 1). Lapsehoiuteenuse käivitamiseks osales Jõgeva Vallavalitsus  lastekodu töötajate omaosaluse tasumisega koolituskuludes ja Jõgeva maavanema korraldusega anti  lapsehoiuteenuse tegevusluba viieks aastaks lastekodule. Teenust osutatakse Jõgeva vallas Siimusti alevikus asuvates peremajades või lapse eluruumides.
 
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isik esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Sotsiaalministri 23.02.2007.a määrusega nr 22 on kehtestatud riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vorm (RTL 2008, 77, 1068). Taotlusele tuleb lisada dokumendid:
 
lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 
lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 
Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 
eestkostjaks määramise otsuse koopia või hoolduspere lepingu koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või last hooldav isik;
 
Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenusele õigustatud isiku riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja viimase nõutud lisadokumendi laekumise kuupäevast. 
 
Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus sõlmib lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.
 
Luule Palmiste
 
Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist
 
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees

loe lisa...
 
 
Koduleht Elitec'st